Polinkiais ir gebėjimais grįstas ugdymas

UGDYMO TURINIO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI

Mokinių gabumai yra skirtingi turima patirtimi, interesais, motyvacija, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, mokymosi poreikiais. Įgyvendinant „Polinkiais ir gebėjimais grįsto ugdymo modelį“ taikomas išorinis ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas (tarpklasinis laikinas ugdymo turinio pritaikymas pagal mokinių gebėjimus), kurio tikslas – ugdymo turinį pritaikyti skirtingiems mokinių polinkiams, poreikiams ir gebėjimų lygiams.

Uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas optimaliai pritaikyti ugdymo lygį, būdą ir metodus mokinio poreikiams;
 2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją;
 3. Įtraukti mokinius į aktyvų ir sąmoningą mokymąsi.

Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų, pagrindinio ugdymo 6 – 8 klasėse sudaromos laikinosios (mobiliosios) grupės pagal mokinių gebėjimus.

Mokinių priskyrimas laikinai grupei yra laisvai pasirenkamas, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės klasės bendruomenei ir yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokai. Laikinosioms (mobiliosioms) grupėms sudaryti naudojamos dalykams skirtos pamokos. Mokinių krūvis nedidinamas.

Pagal polinkiais ir gebėjimais grįsto ugdymo modelį ugdymo turinys diferencijuojamas keturių mokomųjų dalykų – lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir istorijos.

 

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Diagnostinio testo rezultatas (įtaka 70 proc.);
 • Metinis dalyko įvertinimas 7,5 – 10 (įtaka 30 proc.);
 • Diagnostinio testo ir metinio dalyko vertinimai sumuojami. Bendras vertinimas ne mažiau 7,5.
 • Mokytojo rekomendacija (jei reikia);
 • Tėvų prašymas, mokinio mokymosi motyvacija.

 

ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Tėvų prašymai. Tėvai, pageidaujantys, kad jų mokiniai mokytųsi dalykų (įvardinant konkrečius (-ų) mokomuosius dalykus) aukštesniųjų gebėjimų grupėje, priimami nuo kovo 1 d. iki balandžio 1 d.).
 2. Diagnostinių testų rašymas. Testai organizuojami gegužės 1 – 2 savaitėmis.
 3. Diagnostinių testų ir metinio vidurkio rezultatų sumavimas ir individualus motyvacinis pokalbis su mokiniu.
 4. Dalykų laikinųjų mokinių grupių sąrašų sudarymas ir paskelbimas iki birželio 1 savaitės pabaigos.

Mokinys, padaręs pažangą, gali pateikti tėvų prašymą pereiti mokytis iš pagrindinio (P) lygio į aukštesnių gebėjimų (A) lygio grupę. Pasibaigus pusmečiui, dalyko mokytojas parengia diagnostinį žinių patikros testą ir gauti rezultatai bei mokinio motyvacija lemia, ar prašymas bus patenkintas.

Naujai atvykę mokiniai, pageidaujantys mokytis aukštesniųjų gebėjimų grupėje, pateikia tėvų prašymą mokyklos vadovui ir rašo pasirinktų dalykų mokytojų parengtus diagnostinius testus. Atrankos kriterijai taikomi tie patys, kaip ir kitiems mokiniams.