PRANEŠIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS IR PRADINIŲ KLASIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO (KARANTINO METU) UGDYMO ĮSTAIGOJE

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-04-23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 dienos įsakymu Nr. 1375 „Dėl vaikų, kurių gyvenamoji deklaruota vieta Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis“ įsakymą, sudaromos sąlygos tėvams kreiptis dėl vaiko (-ų) priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų teikimo karantino metu, nesant sąlygų prižiūrėti vaiko (-ų) namuose dėl būtinumo atlikti atitinkamas funkcijas (darbus) darbo vietoje arba kitais atvejais, kai vaiko (-ų) priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose.

Tėvai, kurių vaiko (-ų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, pageidaujantys, kad jų vaikai gautų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugas turi teisę nuo 2020-04-28 dienos kreiptis į Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją tik susipažinę su LR sveikatos apsaugos ministro 2020-04-23 d. sprendime Nr. V-977 įvardytomis būtinomis sąlygomis (skaityti pridedamą dokumentą) ir privalo pateikti tokius būtinus dokumentus:

  1. raštišką kreipimąsi mokyklos direktoriaus vardu, nurodant priežastį, kodėl karantino metu tėvai negali pasirūpinti savo vaiko (-ų) priežiūra, maitinimu ir nuotoliniu mokymu namuose ir dėl paslaugų teikimo kreipiasi į mokyklą;
  2. kartu su raštišku kreipimusi abu vaiko (-ų) tėvai, įtėviai ar globėjai turi pateikti darbdavio pažymas tik įvertinę visas kitas vaiko (-ų) priežiūros namuose galimybes.

Mokykla, surinkusi tėvų, pageidaujančių, kad jų vaikas (-ai) gautų priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugas ugdymo įstaigoje, kreipimusis su pridedamais dokumentais (pažymomis iš darbdavių) perduoda Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriui, kuris išnagrinėjęs gautus dokumentus ir nustatęs, kad kreipimasis turi būti tenkinamas, skiria ugdymo įstaigą vaiko (-ų) priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugoms atlikti (atkreiptinas dėmesys, kad tai gali būti bet kuri kita ugdymo įstaiga).

Kreipimusis ir pažymas pateikti į mokyklos raštinę nuo 2020-04-28 d. Mokyklos raštinė dirba kasdien nuo 10.00 – 13.00 val.

Mokyklos administracija

Sprendimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose