Šiuolaikinė mokymosi aplinka

IKT pradiniame ugdyme

Kodėl pamokose naudojame IKT?

Įdomu? Madinga? Naudinga? Linksma?

IKT taikymas pradiniame ugdyme mokytojui padeda:

 1. Siekti pamokos tikslų.
 2. Įgyvendinti mokymosi uždavinius.
 3. Individualizuoti ugdymą.
 4. Stiprinti mokymosi motyvaciją.
 5. Tobulinti mokymąsi ir vertinimą.
 6. Sudaryti prielaidas savarankiškam mokymuisi.

Mūsų mokyklos mokiniams yra sudarytos galimybės ugdymo procese naudoti IT. Mokiniai skatinami naudotis kompiuterio teikiamomis galimybėmis pamokų ir nepamokinėje veikloje.

IT taikymas ugdymo procese leidžia integruoti įvairius mokomuosius dalykus. Kompiuteris pradinėje mokykloje, tai tarsi integracinė ašis mokant matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir kitų dalykų. Kuriant papildomojo ugdymo programas, dirbant pamokose, siekiama ne tik suteikti žinių, bet ir numatomi šie pratybų tikslai:

 1. Supažindinti su kompiuterio sandara.
 2. Mokyti kompiuterinio raštingumo, t.y. pratinti dirbti Word, WordPad, Paint, PowerPoint programomis, naudotis skaičiuotuvu, laikrodžiu, interneto teikiamomis galimybėmis.
 3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, vaizduotę, fantaziją.
 4. Ugdyti tarpusavio bendravimą, sudaryti sąlygas įvairių gabumų tobulėjimui.

Pradinių klasių kabinetai kompiuterizuoti, turi interneto ryšį, projektorius. Mokykloje veikia du informacinių technologijų kabinetai.

Informaciją tėvams, mokytojams, mokiniams perteikiame per Tamo dienyną. Sukurtas mokyklos tinklalapis, Facebook bendravimo erdvė.

Tikslingai naudojant IKT pamokose mokiniai geba:

 • Bendradarbiauti;
 • ieškoti problemos sprendimo;
 • mokytis savarankiškai naudojant IKT mokymosi aplinką;
 • rinkti, apdoroti bei išsaugoti informaciją;
 • vykdyti įvairius projektus;
 • pristatyti informaciją naudojant IKT;
 • komunikuoti.

Pradinių klasių mokiniai mieliau atlieka užduotis, kurios yra vaizdingai paruoštos, atitinka mokinių amžių, programą ir yra pateiktos kompiuterio ekrane. Kai mokomąją medžiagą pristato mokiniai, tai padeda sudominti ir nemotyvuotus mokinius.

Pamokų metu mokiniai mokomi dirbti su WordPad (tekstų doroklio programėle), 3D Paint (piešimo programėle), Virtual Piano Keyboard Online (grojame virtualiu pianinu), skaičiuotuvu. Pradėjome mokytis dirbti PowerPoint programa. Norime išbandyti Word Art (plakatinio teksto kūrimo programėlę), Tux Type (klaviatūros treniruoklio programėlę; jau žaidėme žaidimą – treniruotę „Lietutis“), Sway, Sensavis Visual Learning Tool, bei kitas.

Pamokų metu naudojame ir CD grotuvą, fotoaparatą.

Windows Movie Maker programa sukurti filmai pateikiami mokyklos Facebook, naudojami popamokinėje veikloje, rodomi tėvams, įrašomi mokiniams į metų diskus atminimui.

Konferencijose skaitome pranešimus, dalinamės patirtimi apie IKT panaudojimą pamokose.

Naujosios technologijos padeda mokiniams efektyviai mokytis, o mokytojams tobulėti.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Janina Intienė