Visos dienos mokykla

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo tvarkos aprašas

VISOS DIENOS MOKYKLOS POREIKIO TYRIMASTyrimo metodas – apklausa (naudojant Google Forms įrankį)
Tyrimo data: 2018 m. gegužė
Respondentai: pradinių klasių mokinių tėvai
Tyrimo imtis – 100 respondentų

TYRIMO REZULTATAI:

 1. Pasirinktas VDM organizavimo modelis:
  • pirma dienos dalis privaloma – vyksta pamokos,
  • antra dienos dalis neprivaloma – vykdomas vaikų užimtumas, teikiamos kitos paslaugos.

 2. VDM darbo laikas: 7.30 – 17.30 val.
 3. Išgrynintas paslaugų poreikis:
  • Mokyklos būreliai (92 proc.)
  • Pagalba atliekant namų darbus (78 proc.)
  • NVŠ teikėjų būreliai (75 proc.)
  • Mokymosi pagalba (70 proc.)
  • Psichologinė pagalba (59 proc.)
  • Mokytojo vykdoma mokinių priežiūra (51 proc.)

 4. Išsiaiškintas socialinių paslaugų poreikis:
  • Laisvalaikio organizavimas (88 proc.)
  • Maitinimo organizavimas (78 proc.)
  • Socialinio darbuotojo vykdoma mokinių priežiūra (46 proc.)
  • Socialinių, higienos įgūdžių formavimas (42 proc.)

 5. Išsiaiškintas sveikatos priežiūros paslaugų poreikis:
  • Mokinių fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas (88 proc.)
  • Mokinių sveikos mitybos įgūdžių formavimas (72 proc.)
  • Mokinių veiklos ir poilsio derinimo įgūdžių formavimas (68 proc.)

 6. Išsiaiškintas kultūros paslaugų poreikis:
  • Meno įstaigų lankymas (galerijos, muziejai)
  • Spektaklių lankymas
  • Dalyvavimas kultūrinės edukacijos programose

 7. Išsiaiškintos reikalingos paslaugos tėvams:
  • Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos (62 proc.)
  • Konsultacijos apie mokinių sveikatinimo veiklą (50 proc.)

VISOS DIENOS MOKYKLOS FILOSOFIJA

Atliepiant mokinių tėvų poreikius, kurti patrauklią ir saugią mokyklą, kurioje teikiama kokybiška pagalba vaikui, didinti mokinių emocinį pasitenkinimą ir užtikrinti geresnius akademinius rezultatus.

VDM tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, socialiai teisingas ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui (si) visą darbo dieną saugioje aplinkoje.

VDM uždaviniai:

 1. Užtikrinti kiekvieno mokinio pažangą ir gerinti pasiekimus.
 2. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 3. Stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę.
 4. Sudaryti galimybę šeimoms derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.
 5. Skatinti mokyklos atvirumą ir socialinę partnerystę.
 6. Užtikrinti lygias galimybes tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius.
 7. Mažinti socialinę atskirtį.

Visos dienos mokyklos (VDM) poreikio pagrindimas


 

Poreikį sąlygojančios priežastys:

 1. Mokymosi aspektas. Pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus, padidinti mokinių motyvaciją ir įsitraukimą į mokymąsi užtikrinant savalaikę pagalbą šalinant „spragas“, sudaryti sąlygas specializuotų dalykų mokymuisi (KMU, anglų kalba, raštingumas, patirtinė – patyriminė veikla).
 2. Socialinis pedagoginis aspektas. Mažinama socialinė atskirtis, saugios aplinkos vaikui užtikrinimas, papildoma pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, teigiama įtaka mokinių savijautai ir elgesiui, santykių tarp mokinių gerėjimas, mokinių pažinimo galimybių praplėtimas.
 3. Paramos šeimai aspektas. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo galimybės tėvams suteikimas, parama tėvams (ypatingai žemesnio socioekonominio statuso) vaikų auklėjimo klausimais.
 4. Tėvų įsitraukimo didinimo aspektas. Tėvų aktyvesnis įsitraukimas į mokyklos organizuojamas veiklas, glaudesnių tėvų ir socialinių partnerių partnerystės ryšių formavimas.
 5. Santykių kūrimo aspektas. Patrauklesnės mokymosi aplinkos kūrimas, mokyklos mikroklimato gerinimas, mokytojų ir mokinių santykių gerinimas.
 6. Partnerystės aspektas / bendruomenės įgalinimo aspektas. Partnerystės tinklų kūrimas ir atsakomybės dalinimasis, bendradarbiavimo su partneriais ryšių stiprinimas, mokyklos dienos organizavimas atliepiant mokyklos kontekstą ir tėvų pageidavimus.

Visos dienos mokyklos (VDM) samprata

Tai mokykla, kurioje, atsižvelgiant į individualius besimokančiųjų ir bendruomenės poreikius, konkrečioje aplinkoje glūdinčias galimybes, užtikrinant FU ir NŠ dermę, lanksčiai modeliuojamas

 • ugdymo turinys,
 • teikiama pagalba mokiniui,
 • šeimai.

Tai pilną darbo dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.) veikianti mokykla.


 

VDM modelis


 

VDM veikla yra tikslinė ir planinga, atitinkanti VDM rekomendacijas.