Asmens duomenų apsauga

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos privatumo politika ir slapukų naudojimo interneto svetainėje taisyklės


Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams)


Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą darbuotojams


Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje forma


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas


ATSAKINGI ASMENYS:

Atsakomybės sritis Pareigos Vardas, Pavardė Telefono Nr., el. pašto adresas
Vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Nikolajus Stasivas +370 616 74155
nikolajus.stasivas@kupreviciausprogimnazija.lt
Vykdo mokinių asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolės funkcijas Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkienė +370 603 38595
jbutkien@gmail.com
Tvarko vykdomo vaizdo stebėjimo duomenis Informacinių technologijų sistemų administratorius Zenonas Šleinius +370 614 33749
zenonas.sleinius@kupreviciausprogimnazija.lt