Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

  1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų: pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir išvykų metu;
  2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  4. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  5. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
  6. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  7. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
  8. bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
  9. padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.