Nuostatai

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatai

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijoje politika
Psichologinio saugumo užtikrinimo aprašas Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos elektroninio dienyno nuostatai
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos mokinio elgesio taisyklės
Įsakymas dėl patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašo
Patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašas
Pamokų / ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
1 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas
2 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas
Progimnazijos darbo tarybos sudarymo tvarkos aprašas

Progimnazijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas
Progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Progimnazijos incidentų registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas
Progimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
Progimnazijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas