Vizija, misija

Mokyklos filosofijos centre – mokinys – kūrybiška, gebanti savarankiškai mokytis ir tobulėti visą gyvenimą asmenybė. Jos įgyvendinimas vyksta iniciatyviai, aktyviai veikiant bendruomenės struktūroms: metodinėms grupėms, metodinei tarybai, mokyklos tarybai, iniciatyvinėms darbo grupėms, klasių vadovams, mokinių tarybai.

VIZIJA

Atvira kaitai ir naujovėms, besimokanti mokykla, kurioje jaučiasi ir siekia efektyvių ugdymo rezultatų skirtingų gebėjimų ir socialinių sluoksnių vaikai, čia ir dabar patiriantys sėkmę. Tai mokykla, puoselėjanti tradicijas, ugdanti patriotišką, atvirą pasauliui žmogų.

 

MISIJA

 • Teikti į mokinių polinkius ir gebėjimus orientuotą kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmosios pakopos (5 – 8 klasių) ugdymą.
 • Ugdyti kūrybišką, dorą ir žingeidžią asmenybę.

 

IDENTITETAS

 • Tai mokykla, užtikrinanti mokiniui emocinį saugumą ir geriausias polinkiais bei gebėjimais grįsto ugdymo sąlygas.
 • Tai kūrybinė erdvė mokinio meninei saviraiškai, dvasiniam augimui ir lyderystei.

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

 • Savarankiškumas. Mes tikime, kad kiekvieno vaiko intelektinis augimas prasideda nuo gebėjimo savarankiškai ieškoti sprendimų, turėti atsakingą savo nuomonę ir mokėti išgirsti kitus.
 • Saviraiška. Sudarytos sąlygos vaikui atrasti ir išreikšti save didina jo motyvaciją mokytis, o asmeninio pasitenkinimo dėka mokymasis tampa smagus ir įtraukiantis.
 • Pagarba ir atsakomybė. Dėmesys mokiniui ir pagarba mokytojui – tai būtinas darnios bendruomenės pagrindas ugdant socialiai atsakingą asmenybę.
 • Darbštumas. Formuojame teisingą požiūrį, kad geriausiems rezultatams pasiekti reikia ilgalaikių tęstinių pastangų.
 • Draugiškumas ir bendrystė. Draugiški, dalijimusi ir vienybe pagrįsti santykiai skatina mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, užtikrina pasitikėjimą ir emocinį saugumą.
 • Pilietiškumas. Atsakingos ir patriotiškos asmenybės, žinančios savo pareigas ir teises, ugdymas.

 

MOKYKLOS STIPRIOSIOS PUSĖS

  • POLINKIAIS IR GEBĖJIMAIS GRĮSTO UGDYMO PROGRAMA

Mokiniai mokosi matematiką, anglų kalbą, lietuvių kalbą ir istoriją pagal žinių lygį, t.y. aukštesniuoju arba pagrindiniu lygiu.

  • KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMA

Jau 8-erius metus kryptingai ugdomos trys mokinių meninės sritys – šokis, teatras, dainavimas. Baigus mokyklą papildomai išduodamas meninio ugdymo programos baigimo pažymėjimas, įvardinant ugdytas meno sritis ir įgytas mokinio kompetencijas.

  • EMOCINIO IR SOCIALINIO UGDYMO PROGRAMOS

Priešmokyklinėse ir pradinėse klasėse, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, įgyvendinamos trys socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo programos: „ZIPIO DRAUGAI“, „OBUOLIO DRAUGAI“ IR „ĮVEIKIAME KARTU“.

5 – 8 klasėse, siekiant pagerinti paauglių emocinį stabilumą, įgyvendinama gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „LION’S QUEST“.

  • ANKSTYVASIS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMAS

Bendradarbiaujant su Vokietijos Goethe institutu, mokykloje jau treti metai vykdoma ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo programa „HANS HASE“.

Programa pradedama nuo priešmokyklinės klasės ir trunka tris metus.