Vadovai

Mokyklos direktorė

Sonata Alijošienė

El. paštas: sonata.alijosiene@gmail.com

Telefonas: +370 686 18460

1993 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo diplomuoto inžinieriaus laipsnį.

1996 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo magistro laipsnį.

2013 m. KTU Socialinių mokslų fakultete įgijo pedagogo kvalifikaciją.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkienė

El. paštas: jurate@kuprevicius.kaunas.lm.lt

1993 m. baigė KTU, informatika, diplomuotas inžinierius.

2002 m. baigė KTU Edukologijos institutą, edukologija, mokytojas.

2006 m. suteikta informacinių technologijų vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

2015 m. suteikta III vadybinė kategorija.


Veiklos sritys:

Švietimo pagalbos specialistų, klasių vadovų darbo organizavimas, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, žmogaus saugos ir užsienio kalbų mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir priežiūra, rezultatų vertinimas.

5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraščių sudarymas. Namuose mokomų mokinių ugdymo organizavimas ir priežiūra. NMPP organizavimas ir vykdymas.

VGK veiklos organizavimas, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo, tėvų švietimo koordinavimas.

PUG, mokinių ir pedagogų duomenų registrų, KELTO duomenų sistemos tvarkymas, elektroninio dienyno TAMO administravimas ir priežiūra, progimnazijos internetinio tinklalapio priežiūra.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Dzimidavičienė

El. paštas: lina.dz@gmail.com

Telefonas: +370 615 15874

1997 m. baigė ŠPI, įgijo pradinio mokymo mokytojo kvalifikaciją.

2004 m. baigė VPU, įgijo etninės kultūros mokytojo kvalifikaciją.

2008 m. suteikta pradinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.


Veiklos sritys:

Pradinio ugdymo (PUG ir 1-4 kl.) mokinių ugdomojo proceso organizavimas ir stebėsena.

Pradinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir priežiūra, rezultatų vertinimas.

1-4 klasių mokinių ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymas.

VDM, neformaliojo ugdymo, mokinių priėmimo ir sutarčių tarp moksleivių, jų tėvų ir mokyklos sudarymo organizavimas ir priežiūra.

Kultūros paso veiklų koordinavimas.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Nikolajus Stasivas

El. paštas: nikolajus.stasivas@kupreviciausprogimnazija.lt

Telefonas: +370 616 74155

1999 m. baigė VPU, įgijo gamtos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir biologijos mokytojo kvalifikaciją.

2002 m. suteikta biologijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

2005 m. suteikta geografijos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

2012 m. baigė KTU, įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.


Veiklos sritys:

Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.) mokinių ugdomojo proceso organizavimas ir stebėsena.

Lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, geografijos, istorijos, technologijų, dailės, muzikos, šokio, teatro ir fizinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir priežiūra, rezultatų vertinimas.

Strateginės, metinės, mėnesio veiklos ir progimnazijos ugdymo planų rengimo organizavimas ir priežiūra. Vadovavimas mokytojų metodinei tarybai. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas.

Gabių vaikų ugdymo, STEAM veiklų, mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo ir progimnazijos renginių koordinavimas.

Mokytojų tarifikacijos sudarymas, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos progimnazijoje, progimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas.

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Arūnas Urbonavičius

Telefonas: +370 37 31 19 64

1978 m. baigė KTU, mechanika, inžinierius – mechanikas.