Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ 2023-2024 m. m.
Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-542:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/17c7756062f511eca9ac839120d251c4.

Prašymus mokytis progimnazijoje 2023-2024 m. m. galima teikti nuo 2023 m. kovo 15 d. iki gegužės 31 d.

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, prašymas pateikiamas per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt.

Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti el. paštu: rastine@kupreviciausprogimnazija.lt.

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę
Prašymas dėl priėmimo į pirmąją klasę
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją (bendras)
Mokinio krepšelio anketa 2023

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

2023-2024 m. m. progimnazijoje formuojama 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 3 pirmosios klasės ir 3 penktos klasės.

Planuojami klasių komplektai 2023 – 2024 m. m.

Klasių skaičiusMokinių skaičiusLaisvos vietos

Priešmokyklinė grupė 1 14 6
1 klasė 3 72 0
2 klasė 3 70 0
3 klasė 3 58 14
4 klasė 3 67 5
5 klasė 3 61 11
6 klasė 2 45 5
7 klasė 3 62 12
8 klasė 2 50 0

PIRMUMAI PRIIMANT Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, PIRMAS, PENKTAS KLASES:

  1. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
  2. GYVENAMOJI VIETA SAVIVALDYBĖJE YRA GRETIMA MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJAI. Iš jų pirmenybė teikiama asmenims pagal gyvenamosios vietos deklaravimo datą, tačiau tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą šioje teritorijoje asmenų, prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
  3. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA SAVIVALDYBĖJE. Į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas – asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Kauno mieste.
  4. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KITOSE SAVIVALDYBĖSE. Priimama tik prieš tai priėmus visus norinčius iš Kauno miesto ir jeigu yra laisvų vietų, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

KITA INFORMACIJA

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai. Po gegužės 31 d. prašymai – tik pasirinktai mokyklai.
  • Jeigu asmuo pateikė prašymus į kelias mokyklas ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal pirmenybę, ar pagal priskyrimą), kiti pateikti prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti:

  1. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (E-027-1);
  2. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  3. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  4. dvi nuotraukas (3 x 4).

Mokinių priėmimas į progimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.

Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją komisijos sudėties ir komisijos darbo reglamento tvirtinimo 2023-2024 m. m.