Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka


Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2020 – 2021 mokslo metams organizavimo

Prašymai pradėti mokytis 2020 – 2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. iki gegužės 31 d. Vėliau prašymus bus galima pateikti el. paštu: rastine@kuprevicius.kaunas.lm.lt. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

PIRMUMAI PRIIMANT Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, PIRMAS, PENKTAS KLASES:

  1. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
  2. GYVENAMOJI VIETA SAVIVALDYBĖJE YRA GRETIMA MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJAI. Iš jų pirmenybė teikiama asmenims pagal gyvenamosios vietos deklaravimo datą, tačiau tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą šioje teritorijoje asmenų, prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.
  3. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA SAVIVALDYBĖJE. Į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas – asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Kauno mieste.
  4. GYVENAMOJI VIETA DEKLARUOTA KITOSE SAVIVALDYBĖSE. Priimama tik prieš tai priėmus visus norinčius iš Kauno miesto ir jeigu yra laisvų vietų, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

KITA INFORMACIJA

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai. Po gegužės 31 d. prašymai – tik pasirinktai mokyklai.
  • Jeigu asmuo pateikė prašymus į kelias mokyklas ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas (ar pagal pirmenybę, ar pagal priskyrimą), kiti pateikti prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

2020 – 2021 m. m. planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Priešmokyklinio

ugdymo grupė

1 2 3 4 5 6 7 8
Klasių komplektai 1 3 3 3 3 3 2 2 2

Mokinių skaičius

(2020-07-01)

8 67 69 57 70 66 36 51 41

Laisvos vietos

(2020-07-01)

7 5 3 15 2 9 14 5 9

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Į progimnaziją priimti asmenys turi pateikti:

  1. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą (E-027-1);
  2. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  3. specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas;
  4. dvi nuotraukas (3 x 4).

Mokinių priėmimas į progimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.