Spec. pedagogas

Specialioji pedagogė metodininkė Dalia Vaškevičienė

Veiklos tikslas – sudaryti sąlygas specialiojo ugdymo gavėjų akademinei integracijai mokykloje.

Teikiamos paslaugos:

  • Individualios ir grupinės specialios pamokos specialiųjų poreikių mokiniams pagal patvirtintą užsiėmimų grafiką.
  • Visapusiška pagalba specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinant mokomųjų dalykų medžiagą.
  • Specialių ugdymo būdų ir metodų taikymas, sutrikusių pažinimo funkcijų lavinimas.
  • Pagalba pedagogams rengiant individualizuotas ir pritaikytas programas.
  • Specialiojo ugdymo gavėjų gebėjimų, ugdymosi pasiekimų ir individualios pažangos vertinimas.
  • Mokytojų, mokytojų padėjėjų, tėvų, specialistų konsultavimas įvairiais specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
  • Bendradarbiavimas su Kauno pedagogine – psichologine tarnyba sprendžiant mokinių gebėjimų įvertinimo, ugdymo organizavimo ir ugdymosi pasiekimų patikros vykdymo klausimus.
  • Veikla mokyklos vaiko gerovės komisijoje (specialiojo ugdymo ir prevencinio darbo grupėse).
  • Dalyvavimas mokyklos veiklos įsivertinime.
  • Specialiųjų ugdymo aktualijų sklaida mokyklos bendruomenėje.