Informacija būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliams 

 • Vasaros mokyklėlė vyks birželio 12–13 d. 9–11 val.
 • Sutarčių pasirašymo laikas: birželio 12, 13, 14 dienomis 8.30–16.30 val. (mokyklos raštinėje). Turėti vaiko gimimo liudijimą.
 • Birželio 13 d. 11–13 val. siuvyklos „Tometa“ atstovai atvyks į mokyklą – galėsite užsisakyti mokyklinę uniformą (I aukšte).
 • Birželio 12–13 d. 11–16 val. mokykloje bus galima įsigyti padėvėtų mokyklinių uniformų (I aukšte).
 • Birželio 13 d. 17 val. vyks susirinkimas būsimų pirmokų tėveliams salėje, po to klasėse.
 • Priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams uniformos nėra.


 

Mokyklos identitetas

 • tai mokykla, užtikrinanti mokiniui saugumą ir geriausias polinkiais bei gebėjimais grįsto ugdymo(si) sąlygas,
 • tai kūrybinė erdvė mokinio meninei saviraiškai, socialinei-emocinei brandai ir lyderystei.

 

Mokyklos stipriosios pusės

 • KOKYBIŠKAS UGDYMAS, KURIANTIS DIDŽIAUSIĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ VAIKUI
 • Mokyklų reitingų duomenimis (žurnalas „Reitingai“, 2019), progimnazija pripažinta kokybiškiausia per 2016-2018 metų laikotarpį, kuri sukūrė didžiausią pridėtinę vertę. Tai svarus įrodymas, kad mokykloje kiekvienam vaikui sudaromos geriausios sąlygos mokytis pagal galimybes, kur mokytojai maksimaliai padeda atsiskleisti vaiko prigimtiniams gebėjimams.

 • VISOS DIENOS MOKYKLA – PAPILDOMOS GALIMYBĖS VAIKUI IR PAGALBA TĖVAMS
 • Pagal parengtą ir mokykloje įgyvendintą VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį vaikai iki 13.30 val. bendrauja su savo klasių auklėtojomis, o nuo 13.30 val. iki 17.30 val. prasmingai ir įdomiai leidžia laiką pailgintos dienos grupėse. Vaikų užimtumu rūpinasi mokytojų padėjėjos, kurios organizuoja namų darbų ruošą, skaitymo valandėles, kūrybines ir edukacines veiklas, vaikų žaidimus lauke ir specialiai įrengtame žaidimų kambaryje.

 • KRYPTINGAS MOKINIŲ MENINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
 • Nuo pirmos iki aštuntos klasės pagal specialiai parengtą KMU programą kryptingai ugdomi mokinių meniniai gebėjimai. Pagal sudarytą tvarkaraštį mokiniai (atsižvelgiant į vaiko polinkius bei gebėjimus ir tėvelių prašymus) lanko šokio, dainavimo arba teatro pamokas. Baigus pradinio ugdymo programą papildomai išduodami kryptingo meninio ugdymo programos I dalies (4 metų) baigimo pažymėjimai.

 • ANKSTYVASIS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMAS
 • Pagal 2013 metais sudarytą bendradarbiavimo su Vokietijos Goethe institutu sutartį, mokykloje jau devinti metai vykdoma ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo „HANS HASE“ programa. Vokiečių kalbos pamokos įtrauktos į pamokų tvarkaraštį.

 • VAIKŲ EMOCINIŲ IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ LAVINIMAS
 • Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, atsižvelgiant į raidos etapus, nuosekliai vykdomos trys socializacijos ir emocinio ugdymo programos: priešmokyklinėje grupėje „ZIPIO DRAUGAI“, 1-2 klasėse „OBUOLIO DRAUGAI“ ir 3-4 klasėse „ĮVEIKIAME KARTU“. Nuo 2019 metų įgyvendinta OLWEUS, o šiuo metu OPKUS patyčių prevencijos programa.

 • DIDELĖS MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS GALIMYBĖS
 • Mokykloje pradinių klasių mokiniai gali neformaliai ugdyti savo individualius polinkius ir gebėjimus mokyklos būreliuose. Nemokamai gali lankyti robotiką, anglų kalbos būrelį, rankdarbių būrelį „Auksarankiai“, šachmatų būrelį, krepšinį, keramikos būrelį, sportinę gimnastiką, dailės būrelį ir kt. 1-4 klasių mokiniai gali rinktis mėgstamus būrelius iš 16 būrelių sąrašo.

 • ŠIUOLAIKIŠKOS UGDYMO(SI) APLINKOS IR NAUJOS PROGRAMOS
 • Mokykloje naujai įrengta mokomoji gamtos mokslų laboratorija, 3D klasė su vaizdo sistema, planšetinė klasė su 30 planšečių, dvi kompiuterių klasės. Mokykloje sudarytos sąlygos jau nuo pirmųjų metų ugdyti mokinių kompiuterinio ir finansinio raštingumo įgūdžius, tai didina mokinių motyvaciją ir domėjimąsi. Nuo 2019-2020 m. m. pradžios mokykla įgyvendina finansinio raštingumo pradiniame ugdyme programą.

 • TEIKIAMOS NEMOKAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS
 • Pagal poreikį ir galimybes, mokiniams yra teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo ir mokytojų padėjėjų pagalba.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokinių pasiekimais moksle ir laimėjimais meninėje veikloje

 • 2019-2020 m. m. pradinių klasių mokinių akademinių pasiekimų rezultatai:
 • Matematikos aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenį pasiekė 79 proc. mokinių;
  Lietuvių kalbos aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenį pasiekė 75 proc. mokinių;
  Pasaulio pažinimo aukštesnįjį ir pagrindinį lygmenį pasiekė 92 proc. mokinių.

 • Mokiniai aktyviai dalyvauja kasmetinėse respublikinėse Kengūra, Kings, Olympis olimpiadose ir sėkmingai laimi prizines vietas.


BŪSIMI PRIEŠMOKYKLINUKAI IR PIRMOKAI KVIEČIAMI Į KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS ORGANIZUOJAMAS PIRMĄSIAS PAMOKĖLES

 • Birželio 20, 21 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. – vasaros mokyklėlė būsimiems priešmokyklinukams ir pirmokams, kurios metu vaikai susipažins su mokytojomis, klasės draugais ir mokyklos erdvėmis, vyks pažintinė-edukacinė veikla.

Mokyklos adresas: Kovo 11-osios g. 94, Kaunas
Tel.: (8-37) 312081, mob. +370 603 38658, el. paštas: rastine@kuprevicius.kaunas.lm.lt
Internetinė svetainė: kuprevicius.kaunas.lm.lt

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokiniais, sudarydami jiems geriausias mokymo ir mokymosi sąlygas. Kviečiame Jūsų vaikus į sėkmingą mokyklą, kur ugdomas mokinių kūrybiškumas, suteikiamos galimybės atsiskleisti prigimtiniams gebėjimams.