Kryptingas meninis ugdymas

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO VEIKLA 2022-2023 M. M.


Kryptingo meninio ugdymo paskirtis – lavinti ne tik vaiko prigimtinius gabumus, bet ir padėti jam įveikti tam tikrus trūkumus (pvz. bendravimo baimės, ydingos laikysenos ir t. t.)

Meninio ugdymo svarbą pabrėžia Lietuvos švietimo koncepcija, Bendrosios programos, Vaiko teisių konvencija. Meninis pažinimas stiprina vaiko sąmoningumą, praplečia žinių apie save, aplinką ir dvasinių vertybių akiratį, lavina ir padeda tobulinti jausminį, socialinį ir kalbinį intelektą.

 

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO TIKSLAS

 1. Išplėsti polinkiais ir gebėjimais pagrįsto modelio ugdymo turinį, sudarant sąlygas mokinių įgimtų gebėjimų vystymui, ypatingą dėmesį kreipiant į meninių gabumų ugdymą ir meninę saviraišką.
 2. Bendrojo lavinimo ir kūrybinės praktinės veiklos derme ugdyti visapusiškai išsilavinusį žmogų, maksimaliai atskleidžiant asmens kūrybiškumą, dvasinius, meninius gebėjimus.

 

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

 1. Sukurti formalaus ir neformalaus ugdymo turinio integruotą sistemą, tenkinančią mokinių intelektualinius bei kūrybinius poreikius, harmoningai derančią su bendruoju ugdymu.
 2. Įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę – meninę veiklą, formuojant mokinių vertybines nuostatas bei asmenybės kūrybos bruožus.
 3. Siekti mokinių kūrybinių gebėjimų sklaidos visame ugdymo procese, plačiai panaudojant ugdymo metodus, skatinančius kūrybinę veiklą.
 4. Sudaryti galimybes įgytas meninėje veikloje vertybines nuostatas, įgūdžius bei žinias panaudoti kitų dalykų mokymo(-si) procese, įgyvendinti tarpdalykinę integraciją, projektinio mokymo bei integruotų mokomųjų programų kūrimą.

 

KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Kryptingo meninio ugdymo programos turinys išdėstytas į du amžiaus tarpsnius: 1 – 4 klasės (I), 5 – 8 klasės (II).

 1. Kryptingo meninio ugdymo programa meno kolektyvuose trunka 4 metus. Tikslas – nuosekliai, sistemingai formuoti meninės saviraiškos įgūdžius, lavinti asmeninius, profesinius gebėjimus išreiškiant save per meninę saviraišką ir kūrybą.
 2. Kryptingo meninio ugdymo procesas integruojamas su menine raiška, neformaliuoju ugdymu, pratęsiančiu mokyklos, klasių kolektyvų veiklos tradicijas, tenkinant mokinių meninės saviraiškos poreikius.
 3. Kryptinga meninė veikla mokykloje pagal galimybes integruojama su neformaliuoju mokinių švietimu, projektine veikla, meninio ugdymo ir kitų mokomųjų dalykų pamokomis.
 4. Kryptingo meninio ugdymo programą meno kolektyvuose mokinys renkasi laisvai pagal individualius gebėjimus, polinkius ir poreikius.
 5. Naujai sudaromoms grupėms vykdoma rekomendacinio pobūdžio patikra (vokalinės klausos, ritmo, intonavimo, meninio skaitymo ir kitų gebėjimų).
 6. Mokinių skaičius kolektyvuose neribojamas.
 7. Pagal kryptingo meninio ugdymo programas nuo 2013 – 2014 m. m. didėjo besimokančių mokinių skaičius, 2016 – 2017 m. m. mokėsi visi 1 – 4 ir 5 – 8 klasių mokiniai. Dirba 3 muzikos mokytojai metodininkai, 1 šokių mokytojas ir 2 teatro mokytojai.
 8. Pamokų tvarkaraštis derinamas su bendruoju mokyklos tvarkaraščiu: vyksta srautinės menų pamokos pasirinktose meno grupėse.