Informacija dėl Progimnazijos veiklos organizavimo, kontaktai komunikacijai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 2020 kovo 13 d. Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, 2020 kovo 16 d. Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija nevykdo tiesioginio (kontaktinio) asmenų aptarnavimo. Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu ir interneto svetainėje https://kuprevicius.kaunas.lm.lt/.

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama informaciniais pranešimais e-dienyne.

Kontaktai komunikacijai:

Klausimų sritis Pareigos, vardas, pavardė Telefono Nr., el. paštas
Dokumentų priėmimas, dokumentų valdymo sistema Raštvedė Vilma Čepkauskienė 860338658
rastine@kupreviciausprogimnazija.lt
Personalo darbo organizavimo dokumentai Administratorė Irena Šimkonienė 860338704
buhalterija@kuprevicius.kaunas.lm.lt
Progimnazijos veikla Direktorė Irena Švėgždienė 860338702
irena.svegzdiene@gmail.com
Formalusis ugdymas (pradinis), neformalusis švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Alijošienė 868618460
sonata.alijosiene@gmail.com
Formalusis ugdymas (pagrindinis ugdymas), nuotolinio mokymo(si) organizavimas, mokinių priėmimas Direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkienė 861531966
jbutkien@gmail.com
Ūkio tvarkymas ir priežiūra Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Arūnas Urbonavičius 868422806
arunas.urbonavicius@kupreviciausprogimnazija.lt
Konsultavimas informacinių technologijų klausimais Informacinių technologijų sistemų administratorius Zenonas Šleinius 867208019
zenonas.sleinius@kupreviciausprogimnazija.lt

Zenonas Šleinius nuotoliniu būdu konsultuoja IT klausimais pirmadieniais – trečiadieniais nuo 11 iki 14 val., ketvirtadieniais nuo 15 iki 18 val. ir penktadieniais nuo 11 iki 14 val.

Psichologinė pagalba Psichologė Aldona Augustinienė 868626234
aldona.augustiniene@ktu.lt
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių konsultavimas Specialioji pedagogė Dalia Vaškevičienė 863440693
dalia.vaskeviciene@kupreviciausprogimnazija.lt
Kalbos sutrikimų turinčių mokinių konsultavimas Logopedė Aldona Rupainienė 864112880
aldona.rupainiene@kupreviciausprogimnazija.lt
Socialinė pagalba Socialinė pedagogė Eugenija Pocienė 860338691
pociene.e@gmail.com
Mokinių sveikatos stiprinimas Sveikatos priežiūros specialistė Valerija Šarkinienė 867000742
valerija.sarkiniene@kupreviciausprogimnazija.lt
Budėtojai Danė Pranulienė, Rimantas Keliauskas 860338653